วันศุกร์, พฤศจิกายน ๒๑, ๒๕๕๑

บันทึกติดตั้ง Debian เมื่อไม่พบ hdd

เพิ่ม พารามิเตอร์ก่อนเข้าติดตั้งดังนี้ครับ
install acpi=off generic.all_generic_ide=1 แล้ว enter

ไม่มีความคิดเห็น: